Program rozwoju przedszkola

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 66

W POZNANIU

NA LATA SZKOLNE 2012-2015
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA ZOSTAŁA OPRACOWANA W OPARCIU O:

1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17 )

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. z 2006 r. nr 97 , poz. 674 z późn. zm.)

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku.

5. Statut Przedszkola Nr 66 w Poznaniu.


MISJA PRZEDSZKOLA

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

Nasze przedszkole:

- wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,

- tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki,

- kształtuje postawy prozdrowotne i proekologiczne, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła,

- pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców,

- przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.

 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.

 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.

 • Kreujemy postawę zdrowego przedszkolaka.

 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo – rozwijamy zainteresowania dzieci, uwzględniamy ich predyspozycje.

 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.

 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki : imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.MODEL ABSOLWENTA:

Absolwent naszego Przedszkola umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i komunikacji oraz dąży do dalszego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

Dziecko kończące Przedszkole:

 • Ma pozytywny obraz samego siebie.

 • Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata.

 • Prezentuje postawę patriotyczną.

 • Jest sprawne fizycznie.

 • Preferuje zdrowy, aktywny styl życia.

 • Ma sprecyzowane zainteresowania i mocne strony.

 • Jest komunikatywne.

 • Nie boi się wyrażać własnych opinii.

 • Jest aktywne, dociekliwe i kreatywne.

 • Jest samodzielne w myśleniu i działaniu, odpowiedzialne za własne wyniki w nauce.

 • Dąży do samodzielnego rozwiązywania problemów.

 • Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarte na innych i tolerancyjne.

 • Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym.

 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Jest gotowe do podjęcia nauki w szkole.


SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W OPARCIU O OBSZARY

I OBSZAR: OPIEKA I WYCHOWANIE

Podobszar: Program Wychowawczy

Nauczyciele pracują w oparciu o programy i własne plany wychowawczo – dydaktyczne,, dostosowane do możliwości przedszkola, priorytetów MEN i potrzeb środowiska rodzinnego uczniów. Programy uwzględniają treści zawarte w podstawie programowej jak również oczekiwania środowiska rodzinnego. Opisują w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym.


Podobszar: Potrzeby opiekuńcze dzieci.

Przeprowadzone obserwacje pozwalają na rozpoznanie potrzeb opiekuńczych dzieci oraz zapewnienie dzieciom wszelkich możliwych form pomocy, uwzględniając w nich zalecenia Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej. Celem podejmowanych działań jest: zapewnienie potrzebującym dzieciom dofinansowania dożywiania, zorganizowanie dodatkowych zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz otoczenie szczególną opieką przez wychowawców i dyrektora przedszkola. Organizowanie współpracy przedszkola z instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, pomocy prawnej, a przede wszystkim środowiskiem rodzinnym dziecka.

Przedszkole w miarę możliwości doposaża bazę dydaktyczną poprzez zakup pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu multimedialnego i sportowego oraz zabawek.

Bieżąco przeprowadza się remonty i modernizację budynku oraz otoczenia przedszkola.


Podobszar: Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.

Placówka posiada dwa ogrody z placami zabaw i budynek dostosowany do właściwego przebiegu procesu kształcenia. Prowadzone są systematyczne przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania.

Dzieci, nauczyciele i rodzice zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki. Prowadzi się zakupy niezbędnych środków medycznych do udzielania pierwszej pomocy. Są przeprowadzane systematyczne szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Nauczyciele realizują programy profilaktyczne. Przedszkole współpracuje z instytucjami wspierającymi ją w działaniach wychowawczych.


II OBSZAR: NAUCZANIE


Podobszar: Zestawy programów nauczania.

Realizując funkcję dydaktyczną przedszkole opiera się na realizacji wybranych programów nauczania. Każdy nauczyciel wybiera program odpowiadający wymogom prawa przedszkolnego oraz specyfice środowiska. Zestaw obowiązujących w przedszkolu programów nauczania podlega corocznej ewaluacji i modyfikacji.


Podobszar: Badanie gotowości szkolnej dziecka.

Wychowawcy są zobowiązani do informowania uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej. Nauczyciele dokonują systematycznych obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzą dokumentację tych obserwacji. Na podstawie dokonanej obserwacji wstępnie typują dzieci do badań psychologicznych, pedagogicznych (logopeda, psycholog) oraz opracowują indywidualne programy wspomagania rozwoju dziecka.

W przedszkolu prowadzona jest analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, a wyniki diagnozy przekazywane są rodzicom.


Podobszar: Doskonalenie nauczycieli.

Rozporządzenie MEN z dnia 10 października 1991 r. szczegółowo określa kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych na dane stanowisko. Dlatego też dążeniem dyrektora, jest zatrudnianie wykwalifikowanych nauczycieli, inspirowanie i wspomaganie ich rozwoju zawodowego. Nauczyciel uczestniczący w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe jest otwarty na nową myśl pedagogiczną, szybciej odnajduje się w nowych sytuacjach, lepiej radzi sobie z występującymi w pracy problemami, a zatem w sposób istotny dla dalszego rozwoju przedszkola wpływa na jakość jego pracy.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska. Planowanie własnego rozwoju zawodowego staje się w przedszkolu normą obowiązującą każdego nauczyciela. Zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego dokonywane jest z uwzględnieniem obowiązujących wymagań i zgodnie z określoną procedurą w tym zakresie. W placówce planuje się i prowadzi wewnętrzne doskonalenie nauczycieli uwzględniające jej potrzeby. Nauczyciele zaangażowani są w organizowane przez przedszkole doskonalenie. Wszystkie działania przedszkola oparte są na wynikach pracy zespołu ds. WDN lub całej Rady Pedagogicznej. Placówka stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, w formach dokształcania zewnętrznego i wewnętrznego. Doskonalenie nauczycieli uwzględnia potrzeby placówki jak również potrzeby rozwoju indywidualnego każdego nauczyciela. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego i ubiegają się o kolejne stopnie ich awansu zawodowego.


III OBSZAR: WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW PRZEDSZKOLA


Podobszar: Właściwości placówki.

Ważnym elementem i podstawą właściwego przebiegu procesu wychowania jest budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami opartych na uznanych i akceptowanych przez wszystkich normach oraz wartościach społecznych i etycznych .Nauczyciele podejmują działania służące integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji. W tym celu organizują różne formy spotkań integracyjnych: wycieczki, ogniska, spotkania wigilijne, wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych. Ważnym elementem budowania klimatu przedszkola jest kultywowanie tradycji. Przedszkole dąży do wypracowania tradycji wpływających na pozytywne stosunki międzyludzkie. Organizowane są imprezy o charakterze lokalnym i patriotycznym.


Podobszar: Współpraca z rodzicami.

Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka. Dlatego nauczyciele zachęcają rodziców do aktywnego udziału w różnego rodzaju formach działalności przedszkola. Rodzice chętnie uczestniczą we wszystkich formach działań: przychodzą na zebrania grupowe, zebrania Rady Rodziców, współorganizują wycieczki i imprezy dla swoich dzieci, uczestniczą w przedszkolnych uroczystościach, utrzymują kontakt z wychowawcą .Rodzic postrzegany jest przede wszystkim jako osoba odpowiedzialna za poczynania i postępy swojego dziecka. Dlatego wychowawcy dążą do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole - dom.


IV OBSZAR: PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA


Podobszar: Kreowanie postawy zdrowego przedszkolaka.

Edukacja zdrowotna to propagowanie zdrowego stylu życia przez dbanie o higienę. Treści programowe w zakresie higieny odnoszą się w szczególności do troski o własne ciało, poznawania podstawowych zasad racjonalnego odżywiania i aktualnych zagrożeń dla zdrowia oraz dbałość o higienę osobistą i najbliższego otoczenia.

Nauczyciele w planowaniu pracy dydaktyczno- wychowawczej zwracają szczególną uwagę na zdrowy styl życia wychowanków. Organizują plan pracy umożliwiający nabywanie przez dzieci umiejętności dbania o własne zdrowie. Wyposażają dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące tego, co sprzyja i co zagraża zdrowiu. Wyrabiają wśród dzieci nawyki zdrowego stylu życia.

Wspólnie z intendentką planują jadłospis, uwzględniając wartościowe produkty spożywcze.

Dyrekcja przedszkola zaprasza lekarzy pediatrów w celu pedagogizacji rodziców. W przedszkolu znajduje się również tablica z informacjami i artykułami dotyczącymi zachowań prozdrowotnych.

Postawa zdrowego stylu życia obejmuje również aktywność fizyczną, która jest również podstawą do prawidłowego rozwoju i zdrowia przedszkolaka. Promowanie zdrowia fizycznego i wyrabianie aktywności ruchowej dziecka realizowane jest poprzez organizowanie: rytmiki, zajęć tanecznych, gimnastyki oraz treningów piłki nożnej.

Podczas zajęć przy stolikach oraz posiłkach, nauczyciele zwracają uwagę na prawidłową postawę ciała. Nauczyciele organizują zajęcia na świeżym powietrzu.

Powszechnie realizowanym zadaniem jest profilaktyka jamy ustnej. Dzieci wiedzą, że codzienne mycie zębów zapobiega próchnicy.

Nauczyciele wyrabiają wśród dzieci nawyk „ mówienia umiarkowanym tonem głosu” w celu wyeliminowania nadmiernego hałasu będącym szkodliwym dla zdrowia.

Dzieci w przedszkolu poznają również podstawowe zasady ekologii.

Edukacja zdrowotna zapewnia dziecku komfort psychiczny i wpływa na atmosferę bezpiecznego komunikowania się dzieci między sobą i dorosłymi. Tworzenie przyjaznej atmosfery to obowiązek nauczycieli i personelu pomocniczego.

Najważniejsze w danym obszarze jest posiadanie wiedzy przez dziecko, jaka jest wartość życia.


PRIORYTETY PLACÓWKI

1. Osiąganie wysokich efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

2. Organizowanie procesów zachodzących w przedszkolu dla dobra dzieci i ich rodziców oraz pracowników przedszkola.

3. Dążenie do wielokierunkowego funkcjonowania przedszkola w środowisku lokalnym.

4. Sprawne zarządzanie przedszkolem.

 CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA:

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

8. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.Wdrażanie nauczycieli do efektywnej pracy zespołowej - należy powołać zespoły, stworzyć plan pracy zespołów odpowiedzialnych za konkretny obszar pracy w placówce. Nauczyciele powinni rozwiązywać problemy i doskonalić metody i formy współpracy

2. Uatrakcyjnianie warunków lokalowych oraz wzbogacanie bazy w wyposażenie umożliwiające realizowanie przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego oraz koncepcji pracy.

3. Wdrażanie dzieci i takie planowanie codziennej pracy, by wszystkie, chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w przedszkolu.

4. Monitorowanie realizacji przyjętych celów, związanych z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, modyfikowanie jej w razie potrzeby oraz zapoznawanie z nią rodziców na bieżąco.

5. Dążenie do tego, by rada pedagogiczna na swoich posiedzeniach współdziałała w tworzeniu i analizowaniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci - nauczyciele powinni się w tym zakresie wspomagać.

6. Wypracowanie systemu systematycznego badania losów dzieci, które uczęszczały do przedszkola, w celu doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

7. Opracowanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami programu oddziaływań uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci. Analizowanie podejmowanych działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenianie ich skuteczności oraz modyfikowanie w razie potrzeb.

8. W działaniach przedszkola uwzględnianie szczególnie możliwości i potrzeb środowiska.

9. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczychComments