Rada Rodziców

Przedstawiciele Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015


 Grupa Imię i nazwisko
PszczółkiDaria Królikiewicz
Pszczółki Zofia Jezierska
Pszczółki Janina Rudowicz-Nawrocka
Pszczółki Jakub Szymoniak
 Żabki Agnieszka Górna
Żabki Ola Rybek
ŻabkiMonika Roszak
 MotylkiPaulina Szotek- skarbnik RR
 MotylkiAnna Andrzejewska
 MotylkiMonika Michalczak
 SkrzatyNatalia Michaluk
 SkrzatySylwia Jerzykowska
 SkrzatyKarolina Suchanek- Frąckowiak
 Biedronki


Karolina Atraszkiewicz-
Przewodnicząca RR
 BiedronkiMarta Kaźmierska
 Wiewiórki Agnieszka Piosik
WiewiórkiMagdalena Adamczak


    Kontakt z Radą Rodziców:

Karolina Atraszkiewicz

tel: 609 227 060

e-mail: katraszkiewicz@gmail.comREGULAMIN RADY RODZICÓW

W PRZEDSZKOLU NR 66 „ZACZAROWANY OGRÓD”

UL. NOSKOWSKIEGO 35/37 W POZNANIU

 

 

        I.            Postanowienia ogólne:

1.      Rada Rodziców stanowi i reprezentuje Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 66 „Zaczarowany Ogród”, przy ul. Noskowskiego 35/37 w Poznaniu.

2.      Rada Rodziców współdziała z Dyrekcja Przedszkola nr 66, Rada Pedagogiczną oraz innymi instytucjami, organizacjami i towarzystwami, których celem statutowym jest działalność wychowawczo-dydaktyczna wśród dzieci , a także wzbogacenie i poszerzenie form działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkoli.

3.      Przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczą w posiedzeniach organów i kolegiów, do udziału w których rada Rodziców ma prawo na podstawie przepisów szczególnych lub została zaproszona jako głos doradczy.

4.      Podstawa funkcjonowania Rady Rodziców jest dobra wola i wzajemne zaufanie osób uczestniczących w jej pracach.

5.      Terenem działalności Rady Rodziców jest Przedszkole nr 66 w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 35/37.

      II.            Zasady tworzenia Rady Rodziców:

1.      Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół Rodziców Przedszkola nr 66 na pierwszym zebraniu na początku każdego roku szkolnego, od którego rozpoczyna się nowa kadencja Rady Rodziców.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzą Rady Oddziałowe, wybierane przez rodziców dzieci danego Oddziału.

    III.            Organizacja Rady Rodziców:

1.      Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowią Rady Oddziałów.

2.      Rada Oddziału w liczbie trzech osób wybierana jest przez pierwsze ogólne zebranie rodziców danego oddziału, na początku roku szkolnego.       W razie potrzeby ogólne zebranie rodziców danego oddziału dokonuje wyborów uzupełniających.

3.      Rada Rodziców na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera Prezydium Rady Rodziców w składzie:

§  Przewodniczący Rady Rodziców,

§  Wiceprzewodniczący Rady Rodziców,

§  Sekretarz Rady Rodziców,

§  Skarbnik Rady Rodziców.

4.      W razie potrzeby Rada Rodziców dokonuje wyborów uzupełniających.

    IV.            Zasady działalności i kompetencje Rady rodziców:

1.      Zadaniem Rady rodziców jest wspieranie statutowej działalności Przedszkola, szczególnie w zakresie współorganizacji imprez i wycieczek, współpracy ze środowiskiem oraz kształtowania bazy materialnej placówki.

1.      Rada Rodziców współpracuje z Przedszkolem i jego organami w realizacji zadań rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.      Rada Rodziców może występować do Rady Przedszkola (o ile została powołana) , Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola z wnioskami i  opiniami , dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

3.      Rada Rodziców może zbierać informacje o problemach pracy przedszkola poprzez udział za zgodą Dyrektora, w lustracjach, zajęciach , zbieraniu opinii na podstawie ankiet itp.

4.      Rada Rodziców może, w imieniu placówki, nawiązywać współpracę z zakładami pracy, uczelniami, klubami sportowymi i innymi instytucjami oraz zachęcać je do działalności na rzecz przedszkola.

5.      Rada Rodziców, w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola, organizuje prace społeczne Rodziców na rzecz przedszkola.

6.      Wydelegowany przedstawiciel Rady Rodziców może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny.

7.      Rada Rodziców opracowuje i zatwierdza regulamin swojej działalności oraz poprawki do niego.

8.      Rada Rodziców opracowuje i zatwierdza na początku każdego roku szkolnego plan działania na dany rok szkolny.

9.      Rada Rodziców opracowuje i zatwierdza na początku każdego roku szkolnego plan finansowy, o ile Rada Rodziców prowadzi działalność finansową.

10.  Po zakończeniu roku szkolnego Rada Rodziców dokonuje analizy i oceny realizacji planów wymienionych w punktach 10 i 11.

11.  W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może prowadzić działalność finansową poprzez dysponowanie funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek Rodziców oraz z innych, zatwierdzonych wcześniej przez Radę, źródeł.

        I.            Zasady prowadzenia działalności finansowej:

1.      Podstawowa forma gromadzenia funduszy jest zbieranie dobrowolnych składek Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 66 „Zaczarowany Ogród” w Poznaniu.

2.      Wysokość proponowanej stawki ustala ogół Rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

3.      Składki deklarowane zbierane są co miesiąc przez Skarbnika Rady Rodziców.

4.      Wydatki z funduszu Rady Rodziców ponoszone są zgodnie z planem finansowym, opracowanym i zatwierdzonym na dany rok.

5.      Informacja o comiesięcznej zbiórce funduszy jest przekazywana do wiadomości Rodziców dzieci poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola Nr 66 w Poznaniu.

      II.            Tryb pracy Rady Rodziców:

1.      Zebranie walne rodziców, na którym powołuje się Radę Rodziców, odbywa się na początku każdego roku szkolnego.

2.      Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak, niż dwa razy w roku szkolnym, na początku każdego półrocza.

1.      Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę aktualnych potrzeb.

2.      W posiedzeniach Rady Rodziców oraz jej prezydium może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Przedszkola lub przez niego wyznaczony przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

3.      Rada Rodziców przeprowadza tajne głosowania na przedstawicieli Przedszkola w konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola (patrz punk 8 Zakresu kompetencji organów Rady Rodziców).

4.      Rada Rodziców może zapraszać do udziału w swoich pracach także inne osoby, których obecność może przyczyniać się do podniesienia jakości pracy Rady Rodziców.

5.      Uchwały podejmowane przez Radę Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.

6.      Dyrektor Przedszkola może zawiesić wykonanie uchwal Rady Rodziców jeżeli są one niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

7.      Kadencja Rady Rodziców trwa l rok.

8.      Ogólne zebranie rodziców, może przed upływem kadencji odwołać prezydium w całości lub poszczególnych jej członków.

        I.            Zakres kompetencji organów Rady Rodziców:

1.      Przewodniczący Rady Rodziców:

§  zwołuje zebrania Rady Rodziców powiadamiając członków Rady drogą mailową i telefoniczną bądź za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola,

§  przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców,

§  odpowiada za przygotowanie planu pracy na dany rok szkolny oraz planowanych

§  wydatków,

§  odpowiada za realizacje(( wyżej wymienionych planów;

2.      Wiceprzewodniczący Rady Rodziców:

§  pełni obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności ,

§  koordynuje pracę Rad Oddziałowych;

3.      Sekretarz Rady Rodziców:

§  prowadzi dokumentację Rady Rodziców

§  sporządza protokoły z posiedzeń Rady Rodziców i jej prezydium,

4.      Skarbnik Rady Rodziców:

§  zbiera składki od Rodziców w wyznaczonych terminach,

§  koordynuje poczynania Rady Rodziców w sprawach wydatkowania funduszy, którymi dysponuje Rada Rodziców,

§  przeprowadza operacje bankowe,

§  prowadzi na bieżąco wymaganą prawem dokumentację finansową;

5.      Rada Oddziałowa:

§  współpracuje ściśle z nauczycielem pracującym w danym oddziale,

§  jej praca jest skorelowana z tym planem Rady Rodziców,

§ zebrania jej są otwarte dla ogółu rodziców danego oddziału;

6.      Prezydium Rady Rodziców posiada uprawnienia do reprezentowania Rady Rodziców na zewnątrz.

7.      Do reprezentowania Rady Rodziców konieczna jest obecność dwóch osób – przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców.

1.      Rada Rodziców wybiera jednego przedstawiciela, który zasiada w Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola.

        I.            Dokumentowanie pracy Rady Rodziców:

1.     Podstawowym dokumentem pracy Rady Rodziców jest protokólarz, w którym umieszczane są protokoły z posiedzeń Rady Rodziców i prezydium.

2.      W dokumentacji Rady Rodziców przechowywane są wszelkie dokumenty odnoszące się do jej pracy, a także prowadzona przez Radę Rodziców korespondencja związana z działalnością Rady Rodziców.

3.      Do dokumentacji Rady Rodziców należy dokumentacja finansowa prowadzona przez Skarbnika Rady Rodziców.


Drodzy rodzice!

Poniżej prezentujemy zabawki, jakie udało nam się zakupić z pieniędzy uzbieranych podczas kiermaszu walentynkowego. Dziękujemy!

Comments